Какви подобрения настъпиха в стандарта ISO 9001:2015 с новата актуализация?

Какви подобрения настъпиха в стандарта ISO 9001:2015 с новата актуализация?

ISO 9001 е международно признат стандарт за системи за управление на качеството (СУК), който помага на организациите да демонстрират своя ангажимент да доставят последователно качествени продукти и услуги. Ревизията от 2015 г. (ISO 9001:2015) донесе значителни подобрения в стандарта, като се фокусира върху повишаване на неговата ефективност и уместност в контекста на съвременните бизнес практики.

Някои от ключовите промени обхващат следните параметри на стандарта:

Структура: Версията от 2015 г. възприе нова структура на високо ниво, известна като „Приложение SL“, която сега се споделя от всички стандарти за системи за управление на ISO. Тази обща структура обуславя по-лесната интеграция при прилагане на множество системи за управление и подобрява съгласуваността между различните ISO стандарти.

Подход, основан на риска: ISO 9001:2015 въведе по-проактивен акцент върху мисленето, основано на риска, в цялата СУК. Сега от организациите се изисква да идентифицират и адресират потенциални рискове и възможности, които биха могли да повлияят на способността им да доставят качествени продукти и услуги. Като се справят с рисковете, организациите могат да предотвратят проблеми и да подобрят цялостното си представяне.

Контекст на организацията: Ревизираният стандарт набляга на разбирането на контекста, в който организацията работи. Това включва идентифициране на съответните вътрешни и външни проблеми, които могат да повлияят на СУК, както и разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни (напр. клиенти, доставчици, служители).

Лидерство и ангажираност: Новата версия набляга на активното участие и ангажираност на ръководството към системите за управление на качеството. От висшето ръководство се очаква да демонстрира лидерство и да популяризира култура на качеството в цялата организация, въвеждайки инициативи за непрекъснато подобрение.

Процесен подход: Версията от 2015 г. засилва процесния подход към управлението на организация. Това означава фокусиране върху взаимосвързаните процеси, които изграждат СУК и тяхната ефективност за постигане на желаните резултати.

Документирана информация: Концепцията за „документирани процедури“ беше заменена с по-широкия термин „документирана информация“. Стандартът позволява на организациите да определят необходимата документация въз основа на нуждите, контекста и сложността на организацията, намалявайки акцента върху задължителните процедури.

Оценка на ефективността: Ревизираният стандарт залага на засилен фокус върху измерването и оценката на ефективността на системите за управление на качеството. От организациите се изисква да наблюдават, измерват, анализират и оценяват съответните данни, за да гарантират ефективността на своите процеси и да идентифицират области, нуждаещи се от подобрение.

Непрекъснато усъвършенстване: ISO 9001:2015 поставя по-силен акцент върху непрекъснатото усъвършенстване като основен принцип на QMS. Организациите се насърчават да се стремят към непрекъснати подобрения на своите процеси, продукти и услуги. Идеята е по-добрите практики да бъдат в унисон с по-високите потребителски очаквания.

Перспектива на жизнения цикъл: Новата версия насърчава организациите да вземат предвид целия жизнен цикъл на своите продукти и услуги, включително дизайн, производство, употреба и аспекти в края на жизнения цикъл. Този подход насърчава устойчиви практики и екологични съображения.

Актуализацията на ISO 9001:2015 имаше за цел да приведе стандарта в съответствие с настоящите бизнес практики, като се фокусира върху управлението на риска, лидерството и подхода, управляван от процеси, за подобряване на цялостната ефективност и удовлетвореността на клиентите. Организациите, които са приели ревизирания стандарт, го намират полезен за подобряване на тяхната СУК и постигане на по-добри бизнес резултати.